دستگاه میز برقی گردان

دستگاه میز برقی گردان

میز برقی گردان بعد از ربات MATCH ( راپید ) در خطوط اسلب قرار می گیرد .این دستگاه می تواند همراه با ربات MATCH یک شروع ایده آل برای خطوط سنگبری در بخش اسلب باشد . ترکیب این دو دستگاه می تواند عملیات BOOK MATCH را با دقت و کیفییت ایده آل انجام دهد .

از مزیت های این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد :